Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Društvo“ATRIKOD“ d.o.o. Kruševac, (u daljem tekstu Atrikod ili Rukovalac) kao odgovoran Rukovalac, Vaše podatke o ličnosti obrađuje zakonito, pošteno i transparentno i ovim obaveštenjem želi da vas upozna sa svrhom obrade i vrstom vaših podataka o ličnosti, koja prikuplja direktno od vas ili od drugog lica, kao i o načinu zaštite vaših prava.

 

U skladu, i na osnovu važećeg zakonodavstva Srbije, vezano za zaštitu ličnih podataka, prikupljaju se i obezbeđuju vaši lični podaci na osnovu zakonskih odredbi, ugovora o radu, drugih ugovora, ili na osnovu saglasnosti.

 

Identitet i kontakt podaci Rukovaoca podataka:

“ATRIKOD” d.o.o. Kruševac,

Brvenička br.8, 37000 Kruševac, Srbija.

 

Za zaštitu Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti za sva pitanja ili ostvarivanje prava propisanih zakonom na sledeći način:

 

 • Na adresu sedišta Rukovaoca podataka:

“ATRIKOD” d.o.o. Kruševac,

Brvenička br.8, 37000 Kruševac, sa naznakom »za Lice za zaštitu podataka«.

 • Na adresu elektronske pošte:atrikod@telekom.rs

 

 1. Svrha obrade i pravni osnov, vrste podataka o ličnosti.

Svrha i pravni osnov obrade zavise od vrste poslovnog odnosa koji zasnivate sa Atrikodom i isti se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se podaci prikupljaju.

Pravni osnov može biti propisan Zakonom ili se prikupljanje i obrada vrše u svrhu izvršenja ugovora, legitimnog interesa Rukovaoca ili na osnovu Vašeg pristanka.

Zasnivanje radnog odnosa zahteva obradu ličnih podataka.

 

 1. Osnovni podaci: to su opšti podaci u vezi sa vama i vašim radnim odnosom, označeno kao “osnovni podaci“. Osnovni podaci uključuju:
 • sve informacije koje smo od vas dobili tokom procesa zapošljavanja ili koje smo tražili od vas (npr. ime, prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, datum rođenja, bračni status, deca, državljanstvo, PIB, broj socijalnog osiguranja,stepen obrazovanja, posebna znanja, veštine, ranije zapošljavanje…).
 • sve informacije sačuvane u vezi sa zaključenim Ugovorom o zapošljavanju (naročito detalji ugovora o radu i informacije o vašem položaju i rangu u našoj organizaciji).

 

 1. Podaci o učinku: su lični podaci prikupljeni tokom vašeg zaposlenja i to ne samo ažuriranjem vaših osnovnih podataka, već uključuju:
 • informacije o učinku na izvršenju vaših zadataka kao zaposlenog, kao što su vreme rada, odsustva, veštine i procena vašeg učinka, ako je primenljivo;
 • informacije o našem postupanju tokom radnog odnosa, kao što su naša plaćanja vama ili druge benificije ili kompenzacije, podaci o banci, osnovice doprinosa ili poreza koji su plaćeni ili se plaćaju u vaše ime;
 • Lični podaci koji su nam dostavljeni tokom vašeg zaposlenja, bilo vi lično na naš zahtev, ili treća lica, kao što su organi socijalnog osiguranja ili poreski organi. Ovo može uključiti informacije o bolovanju, trudnoći, rođenju deteta, porodiljskom odsustvu, invaliditetu, sklapanju braka ili sličnim promenama bračnog statusa.

 

 1. Podaci nastali korišćenjem infrastrukture: Obrađujemo lične podatke prikupljene u toku vašeg zaposlenja usled vašeg korišćenja infrastrukture kompanije. Podaci nastali korišćenjem infrastrukture uključuju:
 • Informacije vezane za korišćenje infrastrukture informacionih tehnologija (kao što su vaš poslovni nalog za e-poštu, pristup internetu, fiksne i mobilne usluge – za podatke glasovne ili druge aplikacije, programi ili uređaji koji su vam obezbeđeni;
 • Informacije o vašem korišćenju druge infrastrukture kompanije kao što je infrastruktura koja prikuplja podatke o korisnicima kada im pristupi zaposleni,kao što su povezane mašine ili aplikacije za upravljanje tehnologijom.
 1. Gore pomenute kategorije podataka mogu uključivati specijalne kategorije ličnih podataka u smislu:
 • podatke o zdravlju (npr. ne/sposobnosti za rad, invalidnost, potraživanje iz polisaosiguranja zaposlenih);
 • podatke o članstvu u sindikatu (samo kad te informacije date vi); i
 • biometrijske podatke – fotografije – (samo kad ih date vi).

 

 

 1. Za koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?

 

 1. Obrađujemo osnovne podatke, podatke o učinku i o korišćenju infrastrukture zbogpoštovanja zakonskih obaveza i za obavljanje vašeg poslovnog odnosa sa nama na osnovu GDPR- skraćenica za Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti.
 2. U potrebnom obimu obrađujemo lične podatke (pored obrade u svrhu izvršavanja ugovora o radu, druge vrste ugovora ili zbog zakonske obaveze) u svrhu naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa trećeg lica. Opravdani interesmože uključivati
 • uspostavljanje ili odbranu od pravnih zahteva;
 • održavanje sigurnosti naših sistema informacionih tehnologija;
 • održavanja sigurnosti naših objekata i infrastrukture;
 • upravljanje i dalje razvijanje našeg poslovanja, uključujući upravljanje rizikom;
 • kontrolu troškova i broja zaposlenih, kao i poslovnih partnera
 • popunjavanje slobodnih radnih mesta, unapređenje zaposlenih, radi dobijanja subvencije i subvencionisanog finansiranja dostupnih Linija javne pomoći; i
 • procese zapošljavanja i razvoja karijere.
 1. Ako kategorije navedenih podataka sadrže posebne kategorije ličnih podataka (npr. zdravstvene podatke, članstvo u sindikatu, biometriske podatke), te podatke obrađujemo ili radi ispunjenja svojih obaveza iz oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite, na osnovu toga što ste vi učinili podatke očigledno javnim ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih zahteva.
 2. Ako – tokom procesa zapošljavanja ili tokom zaposlenja – obezbedimo mogućnost davanja saglasnosti u obradi ličnih podataka, obrađujemo lične podatke koji su obuhvaćeni vašom saglasnošću za svrhe navedene u takvoj saglasnosti.

Molimo da imate na umu

 • da je vaša izjava o saglasnosti uvek dobrovoljna, a da ni izjava o saglasnosti, ni kasnije povlačenje saglasnosti nemaju negativne posledice za obavljanje vašeg radnog odnosa;
 • da nedavanje saglasnosti ili povlačenje saglasnosti mogu, ipak, imati posledice, a mi ćemo vas obavestiti o takvim posledicama pre nego što dobijete mogućnostda date izjavu o saglasnosti;
 • da vi možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost, npr. obaveštavajući nas putem pošte, putem e-pošte koristeći informacije za kontakt navedene na prvoj strani ovog obaveštenja o zaštiti podataka.

 

 

 • Da li ste obavezni da date podatke?

 

Davanje osnovnih podataka, podataka o učinku i korišćenju infrastruktura kako je navedeno, neophodno je za zasnivanje i održavanje poslovnog iliradnog odnosa, osim ako nije drugačije naznačeno pre ili pri prikupljanju podataka. Bez davanja ovih podataka, nepostoji mogućnost zasnivanja i održavanja poslovnog/radnog odnosa.

 

Ako prikupljamo dodatne podatke od vas, obavestićemo vas da li je davanje takvih informacija zasnovano na pravnoj ili ugovornoj obavezi ili neophodno za izvršenje nekog ugovora (naročito vašeg ugovora o radu).

 

 

 1. Ko dobija ili ima pristup vašim podacima?

 

Vaši lični podaci obično se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorije ličnih podataka, samo za to određene organizacione jedinice dobijaju pristup vašim ličnim podacima. Takve jedinice uključuju naročito odeljenje ljudskih resursa, vaše rukovodioce, Pravno odeljenje u slučaju uspostavljanja ili odbrane od zakonskih zahteva i, ako se podaci obrađuju putem naše IT. Pristup ličnim podacima je ograničen na funkcije i obim potreban za odgovarajuću svrhu obrade.

 

U meri u kojoj dopušta zakon, možemo preneti vaše lične podatke primaocima izvan naše kompanije. Takvi eksterni primaoci mogu uključivati:

 • povezane kompanije, na koje možemo preneti lične podatke radi internog administriranja podataka zaposlenih.
 • pružaoce usluga koji na osnovu zasebnih ugovora sa nama, pružaju određene usluge, što može uključivati i obradu ličnih podataka, kao i odobrene podugovarače naših pružalaca usluga;
 • privatna ili javna tela, u meri u kojoj smo dužni da prenesemo vaše lične podatke na osnovu zakonske obaveze kojoj podležemo; i
 • poslovne partnere, u meri u kojoj je prenos ličnih podataka (npr. vaših poslovnih kontakt podataka) neophodan za obavljanje vašeg radnog odnosa sa nama.

 

 1. Da li koristimo automatizovano donošenje odluka?

 

Tokom procesa zapošljavanja i radnog odnosa mi ne koristimo automatizovano odlučivanje (uključujući profilisanje). Ako u budućnosti budemo primenjivali takve procese, posebno ćete biti obavešteni u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

 

 1. Koliko dugo se vaši podaci čuvaju?

 

Podaci se čuvaju sve dok postoji opravdan interes za zadržavanje takvih podataka ili ako postoji zakonska obaveza, nakon toga se brišu, bez postupanja s vaše strane.

 

Podaci se brišu u svakom slučaju ako su postignute svrhe sakupljanja ili obrade. Taj trenutak može biti nakon završetka vašeg radnog odnosa sa nama. Ako se lični podaci moraju čuvati radi poštovanja neke zakonske obaveze, takvi podaci se zadržavaju do kraja odgovarajućeg perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo radi poštovanja zakonske obaveze čuvanja, pristup takvim podacia se obično ograničava, tako da su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obaveze čuvanja.

 

 • Kakva su vaša prava kao subjekta podataka?

 

Kao subjekt podataka, možete pod određenim uslovima

 • zahtevati pristup vašim ličnim podacima, član 15 GDPR;
 • zahtevati ispravku netačnih ličnih podataka, člam 16 GDPR;
 • zahtevati brisanje vaših ličnih podataka, član 17 GDPR;
 • zahtevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka, član 18 GDPR;
 • ostvariti svoje pravo na prenosivost podataka, član 20 GDPR;

usprotiviti se obradi vaših ličnih podataka, član 21 GDPR.